GY.I.K.

2016.06.09. |
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:
Mi a 2012-2013-as évre vonatkozó sportfejlesztési programok elszámolási határideje?
Az elszámolásokat legkésőbb 2013. július 30-án kell leadni a Nemzeti Sport Intézet részére.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
Be lehet e nyújtani korábban az elszámolást?
Igen. Az elszámolások 2013. július 30-a előtt is benyújthatóak. Abban az esetben, ha a sportszervezet befejezettnek tekinti a sportfejlesztési programját (teljesen megvalósult, vagy a rendelkezésére álló összeget felhasználta, és nem tud több támogatót szerezni stb.) kérjük a lehető legkorábban nyújtsák be az elszámolásokat.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
Milyen esetekben kötelező részelszámolást benyújtani?
A részelszámolások benyújtása két esetben kötelező.
1. Abban az esetben, ha az ellenőrző szervezet azt előírja, és külön kéri.
2. Utófinanszírozott projektek kapcsán, abban az esetben, hogyha a támogatott szervezet a jóváhagyó szervezet elkülönített számláján számára rendelkezésre álló összeg részelszámolással érintett részét kívánja lehívni. Részelszámolás lehívása csak pénzügyileg teljesített számlák és csatolt dokumentumok benyújtását és jóváhagyását követően lehetséges.
Részelszámolás benyújtása a fenti két pontban leírtaktól eltérő esetekben is lehetséges, de nem kötelező.
Elszámolható-e olyan tétel, amelynek teljesülése az elszámolási időszakon kívülre esik (2013. június 30.)?
Nem. Amennyiben a szakmai teljesülés az elszámolási időszakon kívül esik, a jelenlegi támogatási időszakban az adott tétel nem számolható el, attól függetlenül, hogy a pénzügyi teljesítés 2013. június 30-a előtt megtörténik.
(Ha a szakmai teljesítés a támogatási időszakra esik, azonban a pénzügyi teljesítés június 30. utáni, bizonyos költségek elszámolása engedélyezett, pl. június havi bérek júliusi kifizetése, áthúzódó terembérlet. A támogatás elszámolásának sajátosságából adódóan a könyvvizsgálói díjak júliusi szakmai és pénzügyi teljesítése szintén elfogadható.)
Meghosszabbítható a sportfejlesztési program?
Igen. Az érintett Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a jóváhagyó szervezetnél kérelmezheti a jóváhagyással tartalmában egyező sportfejlesztési program további, legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítását. A jóváhagyó szervezet a módosítási kérelemről 30 napon belül dönt, és arról értesíti az ellenőrző szervet is. Ugyanezen szakasz (9) bekezdése szerint, ha jogosult módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására, az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb csak a pénzügyileg teljesített támogatási igazolások összértékének 25%-ig használhatja fel. A fennmaradó fel nem használt támogatást a sportszervezet a (4) és (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a sportpolitikáért felelős minisztérium által közzétett keretszámlájára vagy a Magyar Állam részére köteles megfizetni.
Az előrehaladási jelentést minden esetben kötelező benyújtani?
Igen. Amennyiben támogatási igazolás kiállításra került, az előrehaladási jelentést kötelező benyújtani az ellenőrző szerv részére.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés
Kötelező-e feltölteni a pályázati anyagot a támogatott sportszervezetek honlapjaira?
Igen. A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás meghatározott összegét. Amennyiben az adott sportszervezet nem rendelkezik önálló honlappal, abban az esetben is szükséges biztosítani a nyilvánosságot a fent leírtakkal kapcsolatban. (pl. Önkormányzat, település honlapja)
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdés
A különböző jogcímeken kapott támogatás házipénztár vezetése jogcímenként történik?
A TAO pénzügyek kezelésére vonatkozóan elkülönített pénzkezelést ír elő a jogszabály. Ilyen értelemben javasolt a pénztár forgalomra is egy elkülönített pénztárat rendszeresíteni. Ebben az esetben jól ellenőrizhető a bankszámláról a pénztárba betett összeg. A pénztárban kerüljön megjelölésre melyik jogcímről, számláról került az összeg a pénztárba. Illetve kifizetésnél javasolt a számla összegét a támogatási intenzitásnak megfelelően szétbontva feltüntetni, akkor is ha egy bizonylaton történik a számla értékének kifizetése.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdés
A közreműködői díjaknak kell külön alszámlát nyitni?
Nem. A közreműködői díjnak nem kell külön alszámlát nyitni. A 2012/2013-as támogatási időszaktól a közreműködői díj mértéke a támogatás teljes összegének 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés
Az elszámolás jogcímenként történik?
Igen. Az elszámolást jogcímenként elkülönítve, az összesített elszámolási táblázat alapján kell az ellenőrző szerv részére benyújtani.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
Hogyan történik az önrész felhasználása?
Az önerőt nem kötelező az elkülönített számlákon tartani, hanem lehetőség van arra, hogy a szervezet egyéb főszámláján tárolja. Kifizetés szempontjából van lehetőség arra, hogy a kifizetendő számla összeg önrészét az alszámlára vezetve, egységesen kerüljön a számla rendezésre, illetve az is lehetséges, hogy adott számla összegének kifizetése a támogatási intenzitásnak megfelelően az alszámláról és a főszámláról megosztva történjen. Az önrész alszámlára történő átvezetése több részletben is történhet. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási időszakban felhasználásra kerüljön. Tehát az elszámolás benyújtásáig szükséges biztosítani a jóváhagyott sportfejlesztési programban rögzített arányokat az önrész illetve a támogatási összeg vonatkozásában.
Elszámolható-e bérkifizetés vállalkozói szerződés és számla alapján?
Nem. Személyi jellegű kiadások kizárólag bérszámfejtett formában fogadhatóak el.
107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pont
Utánpótlás korú, versenyrendszerben eddig részt nem vevő sportolók esetében rendelkezni kell-e a pályázat beadásakor versenyengedélyekkel, vagy elegendő azok igénylésének elindítása, vagy megigénylése akkor, ha támogatást nyert az egyesület? Ugyanígy a költségek felsorolásánál a támogatás/fő esetben minden utánpótlás korú versenyzővel lehet-e számolni, vagy csak akinek már engedélye van?
A kérelem benyújtásakor már igazolt versenyzők, vagy igazolhatóan a következő bajnoki szezonban résztvevő versenyzők után igényelhető a támogatás.
Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcím alatt korcsoportonkénti bontásban kell az elszámolást benyújtani?
Nem. Nem korosztályonként kell elszámolni, hanem a jogszabályban meghatározott aljogcímenkénti bontásban kell az elszámolást benyújtani.
Lehetséges-e az egyes aljogcímek közötti átcsoportosítás?
A 10%-nál kisebb mértékű (aljogcímek közötti) átcsoportosítás nem engedélyköteles, csupán az előrehaladási jelentésben kell jelezni az eltérést, valamint bejelentéssel kell élni a szakszövetség felé. Az ennél nagyobb mértékű átcsoportosítási kérelmüket az érintett országos szakszövetség felé kötelesek benyújtani. A jogcímek közötti átcsoportosítás minden esetben hatósági eljárás keretében történhet, melyről a szakszövetség 30 napon belül hozza meg döntését.
Milyen számviteli, könyvelési kritériumokat kell teljesíteni abban az esetben, ha az egyesület személyszállítási költségként üzemanyagköltséget kíván érvényesíteni az elszámolásában?
Abban az esetben, hogyha az egyesület a saját tulajdonában lévő gépjárművel kívánja megvalósítani a sportfejlesztési programjának személyszállítási tételeit elszámolható a gépjármű benzinköltsége benzinszámla alapján.
Az elszámoláshoz csatolni szükséges a menetlevelet/útnyilvántartást a csapat, versenyzői névsort vagy a jegyzőkönyvet illetve az adott versenykiírást vagy meghívót, illetve a kifizetést igazoló dokumentációt. A menetlevélben/útnyilvántartásban szereplő megtett kilométer alapján érvényesíthető az elszámolásban a benzinszámla alapján történő gépjárműhasználat.
Az adott versenyhez, eseményhez kapcsolódó úthoz az autópálya díj is elfogadható a szervezet nevére szóló számlával.
Kedvezményes menetjegyeket, amik nem a Sportszervezet nevére szólnak, hanem magánszemély (sportoló) számára, hogyan lehet elszámolni?
A magánszemélyek nevére kiállított kedvezményes menetjegyek elszámolásához a Belföldi kiküldetési rendezvény és költségelszámolás B. 18-70/V. r. sz. nyomtatvány kitöltése szükséges, továbbá az eseményeket igazoló dokumentációra.
Fel nem használt támogatást milyen számlaszámra kell befizetni?
A fel nem használt támogatást a Nemzeti Sport Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294762-00000000 számlaszámára kell befizetni.
Az átutalás közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni:
- maradvány,
- jogcím,
- sportfejlesztési program száma
Milyen számlaszámra kell utalni a támogatók által fizetendő 1%-ot?
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az általa nyújtott látvány-csapatsport támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot Nemzeti Sport Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294762-00000000 fizetési számlájára befizessen.
Az átutalás közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni:
- 1%,
- támogatási igazolás száma,
- amennyiben a karakterek száma engedi, a támogatott szervezet rövidített neve.
Hova kell utalni az látvány-csapatsport támogatásának fizetendő igazgatási díjat.
Az igazgatási díj mértékét és számlaszámokat, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet határozza meg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az igazgatási díjat – amennyiben a jóváhagyó szervezet országos sportági szakszövetség – ne a Nemzeti Sport Intézet számlaszámára fizessék be!
Hol található a támogatott szervezetek részére segédanyag az elszámolás szabályszerű benyújtásához?
A Nemzeti Sport Intézet, 2013.06.28-i dátummal tette közzé az aktualizált elszámolási útmutatóját (külön mellékletben az építési beruházásokra vonatkozó útmutatót), amelyet a www.sportintezet.hu oldalon a letölthető dokumentumoknál találnak.
 
További felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tudnak érdeklődni:

Gyerehokizni

Válogatott termékek