Adatkezelési tájékoztató szurkolói feliratkozáshoz

2023.08.30. |

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSZ) a www.jegkorongszovetseg.hu honlapon keresztül lehetővé teszi a szurkolói számára, hogy jegyvásárlási lehetőségekről, akciókról, valamint nyereményjátékokban való részvétel lehetőségéről elektronikus úton értesüljenek. Jelen adatkezelési tájékoztató, fentiekkel összefüggő, promóciós célból történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelést írja le.

 

Az Érintettnek a feliratkozás időpontjában legalább 16 évet be kell töltenie, 16 év alatti természetes személy esetében a regisztrációt csak annak törvényes képviselője végezheti el.

  1. Adatkezelő

Név: Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telefon: +36 1 460 6863

Fax: +36 1 460 6864

E-mail: info@icehockey.hu

 

  1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

A Szövetség adatvédelmi tisztviselője: Lehoczki-Gulyás Vivien

Elérhetősége: adatvedelem@icehockey.hu

 

  1. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

 

  • Feliratkozás

személyes adat

az adatkezelés célja

név, e-mail cím

szurkolói promóciós anyagok eletkronikus úton történő küldésének céljából

 

 

  1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a MJSZ elektronikus szurkolói adatbázisában szereplő regisztráltak, -a hozzájárulásuk alapján meghatározott célok szerint- személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

 

Az MJSZ általi adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az Európai Unió és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a meghatározott célok megvalósulásáig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Ezt követően az Adatkezelő törli a kezelt adatok körében meghatározott személyes adatokat a rendszereiből.

Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Adatbiztonság

Az MJSZ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg a mindenkori technológia állása szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

  1. Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó

 

Cég neve: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.

Címe: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A.

Cégjegyzékszáma: 07-09-010206

 

 

  1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

MJSZ az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, MJSZ által kezelt adatokról. MJSZ a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül teljesíti az Érintettek jogai gyakorlására irányuló kérelmüket.

A kérelmek beérkezésének számától és bonyolultságától függően fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható, melynek okáról az MJSZ egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni az MJSZ-től.

Az MJSZ zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Tiltakozási jog

Az adatkezelés jogalapja miatt fogalmilag kizárt.

 

  1. Jogorvoslat

Amennyiben jelen adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza van, forduljon az MJSZ-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: adatvedelem@icehockey.hu

Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telefon: +36 1 460 6863

 

 Az Érintett panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Szövetség kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván a Szövetségnél panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

 

A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: 06 1/391-1400 Telefax: 06 1/391-1410

Jelen adatkezelési tájékoztató érvényes: 2022. november 1-től

A korábbi adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV