Küldöttgyűlést tart az MJSZ május 31-én

2018.05.26. 14:35 |
A Magyar Jégkorong Szövetség évi rendes küldöttgyűlését 2018. május 31-én, csütörtökön 10 órakor tartja a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti nagytermében.

A küldöttgyűlés javasolt napirendje a következő:

  1. A 2017/2018-as szezon szakmai beszámolója
  2. A 2017-es év pénzügyi beszámolója és éves mérlege
  3. Közhasznúsági jelentés
  4. A Felügyelőbizottság 2017. évi beszámolója
  5. Könyvvizsgálói jelentés
  6. A 2018/2019-es szezon szakmai programja
  7. A 2018/2019-es szezon pénzügyi programja
  8. Alapszabály módosítása
  9. Elnökségi tag választása

 

A Küldöttgyűlésen a tagot csak a bejegyzett képviselő, vagy a bejegyzett képviselő által meghatalmazott képviselő képviselheti. A tag köteles a képviseleti jog megállapítása érdekében a sportszervezete a Küldöttgyűlés időpontjában is hatályos cégkivonatát (bírósági végzését) a Küldöttgyűlés előtt benyújtani, melyből a képviselő személye kiderül. A Szövetség tagjait teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással eljáró meghatalmazott is képviselheti a Küldöttgyűlésen. A Szövetség tagjai a Szövetség másik tagját is meghatalmazhatják. A főtitkár a Küldöttgyűlés megnyitása előtt ellenőrzi a meghatalmazások szabályszerűségét. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szabályszerű meghatalmazás alapján eljáró képviselő a meghatalmazó küldöttet teljes jogkörrel jogosult képviselni. A meghatalmazásban szerepelnie kell, hogy a meghatalmazott a tag képviseletében a Küldöttgyűlésen részt vehet, ott nyilatkozatokat tehet és szavazati jogot gyakorolhat. 

Az Alapszabály 12. § 5. pontja értelmében a küldöttek kijelölését és mandátumainak vizsgálatát a Küldöttgyűlés előtt kell lebonyolítani. A küldöttet kijelölő okirat tartalmazza a küldő tag nevét, székhelyét és a bírósági nyilvántartási-, vagy cégjegyzékszámát, a küldő tag képviselőjének aláírását, továbbá a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát.

Az Alapszabály 12. § 8. pontja szerint a Szövetség tagjának legkésőbb a Küldöttgyűlés megkezdéséig írásban be kell jelentenie a szavazati jog gyakorlására jogosult képviselőjének nevét, az ezt igazoló bírósági végzés másolatát, vagy azt és a bejegyzett képviselőtől származó meghatalmazást magával kell hozni a küldöttgyűlésre.

Az alapszabály 14. § 3. pontjának értelmében a tagok által beterjesztett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtották az Elnökséghez, és ezen javaslatok közérdekűek. Az e határidő után vagy a Küldöttgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 1/3-a támogatja.Tájékoztatom továbbá, hogy a A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a 12. §-ban rögzítettek szerint kijelölhető küldöttek több mint fele (50 % + 1 fő) személyesen vagy képviselője útján jelen van.

Ha a Küldöttgyűlés határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest 1 órával később, azaz 2018. május 31 (csütörtök) 11.00 órakor ugyanolyan napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

A küldöttgyűlés előtti regisztrációt és a szavazásra jogosító dokumentumok ellenőrzése 9 órakor kezdődik.

Gyerehokizni