Küldöttgyűlést tart az MJSZ május 30-án

2017.05.02. 21:23 |
A Magyar Jégkorong Szövetség évi rendes küldöttgyűlését 2017. május 30-án, kedden 10 órakor tartja a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti nagytermében.

A javasolt napirend:

  1. A Szövetség 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
  2. a Szövetség 2016. évi pénzügyi beszámoló és az éves mérleg elfogadása,
  3. a közhasznúsági jelentés elfogadása,
  4. a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolója,
  5. a könyvvizsgálói jelentés elfogadása,
  6. a Szövetség 2017. évi szakmai tervének elfogadása,
  7. a Szövetség 2017. évi pénzügyi tervének elfogadása,
  8. tisztségviselők választása (alelnökök, az I. osztályú magyar felnőtt bajnokságban részt vevő sportszervezetek által jelölt két elnökségi tag, FB-tag, tiszteletbeli elnökségi tagok)
  9. 2017. évi tagdíj megállapítása,
  10. tagok által (esetlegesen) beterjesztett javaslatok.

A Küldöttgyűlésen a tagot csak a bejegyzett képviselő, vagy a bejegyzett képviselő által meghatalmazott képviselő képviselheti. A tag köteles a képviseleti jog megállapítása érdekében a sportszervezete a Küldöttgyűlés időpontjában is hatályos cégkivonatát (bírósági végzését) a Küldöttgyűlés előtt benyújtani, melyből a képviselő személye kiderül. A Szövetség tagjait teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással eljáró meghatalmazott is képviselheti a Küldöttgyűlésen. A Szövetség tagjai a Szövetség másik tagját is meghatalmazhatják. A főtitkár a Küldöttgyűlés megnyitása előtt ellenőrzi a meghatalmazások szabályszerűségét. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szabályszerű meghatalmazás alapján eljáró képviselő a meghatalmazó küldöttet teljes jogkörrel jogosult képviselni. A meghatalmazásban szerepelnie kell, hogy a meghatalmazott a tag képviseletében a Küldöttgyűlésen részt vehet, ott nyilatkozatokat tehet és szavazati jogot gyakorolhat. 

Az Alapszabály 12. § 5. pontja értelmében a küldöttek kijelölését és mandátumainak vizsgálatát a Küldöttgyűlés előtt kell lebonyolítani. A küldöttet kijelölő okirat tartalmazza a küldő tag nevét, székhelyét és a bírósági nyilvántartási-, vagy cégjegyzékszámát, a küldő tag képviselőjének aláírását, továbbá a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát.

Az Alapszabály 12. § 8. pontja szerint a Szövetség tagjának legkésőbb a Küldöttgyűlés megkezdéséig írásban be kell jelentenie a szavazati jog gyakorlására jogosult képviselőjének nevét, az ezt igazoló bírósági végzés másolatát, vagy azt és a bejegyzett képviselőtől származó meghatalmazást magával kell hozni a küldöttgyűlésre.

Az alapszabály 14. § 3. pontjának értelmében a tagok által beterjesztett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban benyújtották az Elnökséghez, és ezen javaslatok közérdekűek. Az e határidő után vagy a Küldöttgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 1/3-a támogatja.Tájékoztatom továbbá, hogy a A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a 12. §-ban rögzítettek szerint kijelölhető küldöttek több mint a fele (50 % + 1 fő) személyesen vagy képviselője útján jelen van.

Ha a Küldöttgyűlés határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest 1 órával később, azaz 2017. május 31 (csütörtök) 11.00 órakor ugyanolyan napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV