Adatvédelmi nyilatkozat

2022.03.23. |
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSZ) a jegkorongszovetseg.hu honlapon keresztül a magyar válogatottat támogató szurkolók, a válogatott mérkőzésekről és eseti jegyvásárlási kedvezményekről tájékoztatást kérő regisztrálók (továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Az Érintett a MJSZ honlapján történő regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1.     Adatkezelő

Név: Magyar Jégkorong Szövetség

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telefon: 06-1-460-6863

Fax: 06-1-460-6864

E-mail: info@icehockey.hu

2.     Adatkezelés célja

Az MJSZ a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti, Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat abból a célból kezeli, hogy az Érintett számára tájékoztatást adjon a válogatott mérkőzésekkel, valamint a válogatott mérkőzésekre vonatkozó eseti kedvezmény kapcsolatban.

Az MJSZ - erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén - az Érintett egyes lent megjelölt adatait egyéb, a jégkorong sportot érintő hírlevélküldés céljából is felhasználja.

Az MJSZ a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az MJSZ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.     Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a MJSZ honlapján való regisztrációval kapcsolatban személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az MJSZ általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

4.     A kezelt személyes adatok köre

MJSZ honlapon történő regisztráció, hírlevélküldés, kapcsolattartás, kedvezmények biztosítása érdekében kötelezően kezelt adatok köre:

•       teljes név

•       e-mail cím

A regisztráció során opcionálisan megadható további adatok:

•       Az érintett neme

•       Az érintett születési éve

•       iskolai végzettség

•       lakóhely (település)

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a regisztráció feltétele hírlevélküldésre történő feliratkozás. A feliratkozás a későbbiekben visszavonható.
5.     Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs adatok tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hírlevélküldés érdekében kezelt adatok tekintetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az Érintett hozzájárulását többféleképpen is visszavonhatja:

·       A regisztráció törlését kezdeményezi a jegkorongszovetseg.hu oldalon, amely egyben az adatok törlést is eredményezi,

·       hírlevél küldés esetében a hírlevélről történő leiratkozással.

6.     Adatbiztonság

Az MJSZ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az MJSZ által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az Érintett által megadott elektronikus levélcímről az MJSZ elektronikus levélcímére érkező kérést MLJSZ akkor tekinti az Érintett kifejezett akaratának, ha a kérését MJSZ külön kérésére az Érintett e-mailben is megerősíti.

MJSZ az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, MJSZ által kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. MJSZ a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az MJSZ az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az MJSZ munkatársához fordulhat a 1. pontban megjelölt e-mailen keresztül.

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni az MJSZ-től a jegkorongszovetseg.hu oldal regisztráció törlésére szolgáló felületén. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat MJSZ a szükséges időtartamig megőrzi.

Az MJSZ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az MJSZ az Érintett törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozási jog

Az Érintett elektronikus levélben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. MJSZ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.     Jogorvoslat

Az Érintett, ha úgy véli, hogy az adatkezelés jogszabályt sért, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

9.     Tájékoztató módosítása

Az MJSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek jegkorongszovetseg.hu, valamint hírlevélben történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a jegkorongszovetseg.hu használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Gyerehokizni

Válogatott termékek

Erste Liga TV